• <tr id='QLt6wD'><strong id='QLt6wD'></strong><small id='QLt6wD'></small><button id='QLt6wD'></button><li id='QLt6wD'><noscript id='QLt6wD'><big id='QLt6wD'></big><dt id='QLt6wD'></dt></noscript></li></tr><ol id='QLt6wD'><option id='QLt6wD'><table id='QLt6wD'><blockquote id='QLt6wD'><tbody id='QLt6wD'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='QLt6wD'></u><kbd id='QLt6wD'><kbd id='QLt6wD'></kbd></kbd>

  <code id='QLt6wD'><strong id='QLt6wD'></strong></code>

  <fieldset id='QLt6wD'></fieldset>
     <span id='QLt6wD'></span>

       <ins id='QLt6wD'></ins>
       <acronym id='QLt6wD'><em id='QLt6wD'></em><td id='QLt6wD'><div id='QLt6wD'></div></td></acronym><address id='QLt6wD'><big id='QLt6wD'><big id='QLt6wD'></big><legend id='QLt6wD'></legend></big></address>

       <i id='QLt6wD'><div id='QLt6wD'><ins id='QLt6wD'></ins></div></i>
       <i id='QLt6wD'></i>
      1. <dl id='QLt6wD'></dl>
       1. <blockquote id='QLt6wD'><q id='QLt6wD'><noscript id='QLt6wD'></noscript><dt id='QLt6wD'></dt></q></blockquote><noframes id='QLt6wD'><i id='QLt6wD'></i>
         
         

        Bánh k?o trong n??c c?nh tranh th? nào v?i hàng Thái

        Hàng Vi?t ?ang d?n ra kh?i Big C vì m?c chi?t kh?u quá cao. Xu?t kh?u hàng sang Thái Lan.

        Tr??c s?c ép t?ng chi?t kh?u quá cao t? các siêu th? sau khi r?i vào tay ng??i Thái, m?i ?ây Hi?p h?i Ch? bi?n và xu?t kh?u th?y s?n Vi?t Nam ?ã có công v?n g?i lãnh ??o h? th?ng siêu th? Big C ?? ngh? không t?ng chi?t kh?u trong h?p ??ng m?i và gi?m t?ng m?c chi?t kh?u cho các doanh nghi?p (DN).

        Chi?t kh?u quá cao

        Sau khi siêu th? Big C ?òi t?ng m?c chi?t kh?u lên m?c t?i ?a 25%, ch?u không n?i m?c chi?t kh?u kh?ng này và nhi?u kho?n chi phí b?t h?p lý khác, m?t s? công ty th?y s?n Vi?t ?ã rút hàng kh?i h? th?ng này.

        ?? c?p ??n v?n ?? trên, ông Ph?m H?i Long, T?ng Giám ??c Công ty C? ph?n Th?c ph?m Agrex Saigon, cho hay công ty ?ã c?t các s?n ph?m ??a vào h? th?ng siêu th? Big C, chuy?n sang t?p trung khai thác nh?ng kênh phân ph?i khác. Bên c?nh ?ó công ty t?ng c??ng xu?t kh?u sang Nh?t, Hàn Qu?c...

        Ông Long nh?n xét r?ng vi?c Big C ??y m?c chi?t kh?u lên quá cao s? t?o ra nhi?u h? l?y. Ch?ng h?n nó s? t?o ra hi?u ?ng dây chuy?n, tác ??ng x?u ??n các h? th?ng phân ph?i khác (t?ng m?c chi?t kh?u theo Big C).

        “Ngành th?c ph?m có m?c lãi th?p, n?u m?c chi?t kh?u 20% tr? lên thì ch?u sao n?i. ?ó là ch?a k? còn hàng ??ng chi phí khác, DN ch? có l?. V?n ?? ??t ra là siêu th? ??y m?c chi?t kh?u lên cao d?a trên c? s? nào thì ph?i lý gi?i công khai và c?n có s? xem xét c?a c? quan qu?n lý nhà n??c. B?i t?ng chi?t kh?u cao nh? v?y s? lo?i các công ty Vi?t Nam ra kh?i siêu th?” - ông Long phân tích.

        Bà Lê Thanh Lâm, Phó T?ng Giám ??c Công ty C? ph?n Saigon Food, thông tin siêu th? Big C ??a ra chi?t kh?u quá cao, các công ty h?t ch?u n?i nên m?i ph?n ?ng m?nh. Th?c t? ?? s?n xu?t, kinh doanh hi?u qu? thì DN ngành th?c ph?m ch?u m?c chi?t kh?u kho?ng 10% là h?p lý.

        “Hi?u rõ nh?ng khó kh?n khi ??a hàng vào siêu th? ngo?i nên chúng tôi ?ã phát tri?n nhi?u kênh phân ph?i s?n ph?m. Ví d? ??y m?nh ??a hàng vào c?a hàng t?p hóa, ch?, các chu?i nhà hàng, khách s?n. Bên c?nh ?ó c?i ti?n v? bao bì, ch?t l??ng s?n ph?m ?? có th? t?n t?i và phát tri?n.

        ??i di?n m?t công ty s?n su?t n??c m?m cho bi?t thêm ?? c?nh tranh v?i hàng Thái t?i các siêu th?, công ty c? g?ng gi? ph??ng pháp s?n xu?t n??c m?m truy?n th?ng, ??m b?o ngu?n nguyên li?u t??i ngon, ??m b?o an toàn v? sinh th?c ph?m. Song song, công ty ?ã xây d?ng các nhà máy ? các c?ng cá ?? qua ?ó v?a gi?m ???c chi phí, ít hao h?t nguyên li?u và ch?n ???c nguyên li?u t??i ngon. “??ng th?i công ty ??u t? máy móc công ngh? chi?t rót hi?n ??i ?? nâng cao n?ng su?t” - v? ??i di?n công ty này nh?n m?nh.

        Nang chat luong, giam gia de dau voi dai gia Thai hinh anh 1

        M?t s? DN Vi?t cung c?p th?c ph?m ??t chu?n vào siêu th? ?? t?ng l?i th? c?nh tranh.

        B?t tay tìm kênh phân ph?i chung

        Bà Nguy?n H??ng Qu?nh, T?ng Giám ??c công ty nghiên c?u th? tr??ng Nielsen Vi?t Nam, nh?n ??nh khi th? tr??ng m? c?a, hàng hóa t? do giao th??ng thì thách th?c ??i v?i DN Vi?t là ?i?u hi?n nhiên. Nh?ng ?i?u này c?ng m? ra c? h?i cho công ty Vi?t chuy?n mình ?? thích nghi v?i môi tr??ng m?i.

        theo nghiên c?u c?a Nielsen, ngoài y?u t? t? hào dân t?c v?i hàng Vi?t ra, y?u t? quan tr?ng nh?t ??i v?i khách hàng khi ??a ra quy?t ??nh l?a ch?n mua s?n ph?m chính là v?n ?? giá c? ph?i phù h?p v?i tính n?ng, ch?t l??ng c?a s?n ph?m. Nói cách khác, khách hàng quan tâm nhi?u h?n ??n các s?n ph?m có ch?t l??ng l?n tính n?ng ?áng ??ng ti?n mà h? b? ra.

        “Do ?ó, mu?n c?nh tranh v?i các dòng s?n ph?m ngo?i nh?p, công ty Vi?t ph?i c?i thi?n ch?t l??ng s?n ph?m, cung c?p ???c m?c giá h?p lý và nâng cao n?ng l?c c?nh tranh trên th? tr??ng. ?i?u quan tr?ng h?n h?t, công ty Vi?t ph?i ch? ??ng ??i m?i, t?o nh?ng ti?n ?? v?ng ch?c ?? s?n sàng tham gia cu?c ?ua v?i các ??i th? n??c ngoài” - bà Qu?nh nh?n m?nh.

        Bà Qu?nh c?ng khuy?n ngh? DN trong n??c c?n ??u t? v? nhân l?c ?? n?m ch?c ki?n th?c qu?n lý ngành hàng ? kênh bán hàng hi?n ??i, ??ng th?i xây d?ng ??i ng? phân ph?i/logistic chuyên nghi?p ?? phân ph?i hàng ??n các c?a hàng hi?n ??i k?p th?i và hi?u qu?.

        Chuyên gia kinh t? Lý Tr??ng Chi?n c?ng khuy?n cáo ??i v?i nhà s?n xu?t, ngoài vi?c ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? c?n ??u t? cho h? th?ng chu?i cung ?ng l?n phân ph?i. N?u ch?a ?? ngu?n l?c thì liên k?t, b?t tay v?i các DN, s?n ph?m không c?nh tranh và có cùng khách hàng m?c tiêu ?? hình thành m?t h? th?ng phân ph?i chung có tính cam k?t. Trên c? s? ?ó gi?m chi phí và gia t?ng s?c c?nh tranh hàng hóa cùng lo?i, ??c bi?t là s?c m?nh th??ng th?o v?i các siêu th? ngo?i.

        Xu?t kh?u hàng sang Thái Lan

        Ông Ph?m Ng?c Thái, T?ng Giám ??c Công ty TNHH ch? bi?n th?c ph?m và bánh k?o Ph?m Nguyên, nhìn nh?n hàng Thái xu?t hi?n ngày càng nhi?u ? th? tr??ng Vi?t Nam. Tuy nhiên, v?n ?? nào c?ng có hai m?t. Nhìn t? góc ?? áp l?c c?nh tranh tr??c ??i th? ngo?i, các công ty bánh k?o trong n??c n?u không có chi?n l??c ?úng s? d? b? th?t th?, b?i mi?ng bánh th? tr??ng bây gi? b? san s? r?t nhi?u.

        N?u nhìn v? c? h?i cho DN n?i thì chính t? áp l?c c?nh tranh c?a hàng ngo?i bu?c công ty trong n??c ph?i c?i thi?n ch?t l??ng, m?u mã bao bì, d?ch v? khách hàng và giá c?. N?u c? gi?m chân t?i ch? s? ?i sau ??i th?. ?ây c?ng là l?c ??y b?t bu?c DN ph?i ?i t?i.

        “Hi?n nay ngoài th? tr??ng trong n??c, chúng tôi còn xu?t kh?u ?i nhi?u n??c và ? th? tr??ng Thái s?n ph?m c?a chúng tôi c?ng ?ang bán r?t t?t” - ông Thái t? tin.

        Dùng nhi?u cách ?? ép hàng Vi?t

        ??i di?n m?t công ty s?n su?t n??c m?m cho bi?t sau khi h? th?ng siêu th? Big C, Metro hay c?a hàng ti?n l?i r?i vào tay ng??i Thái Lan thì m?t hàng cùng lo?i c?a Thái tràn vào r?t nhi?u. T? ?ó n??c m?m c?a công ty b? c?nh tranh gay g?t.

        Không ch? v?y, h? dùng nhi?u cách ?? ép s?n ph?m Vi?t, nh? yêu c?u gi?m giá. ??n c? 1 kg ch??p cá cho ra 1,1 lít n??c m?m 15 ?? ??m, công ty bán ra th? tr??ng v?i giá 15.000-18.000 ??ng/chai nh?ng siêu th? ép bán cho h? v?i giá ch? 9.800 ??ng. H? làm nh? v?y ?? công ty Vi?t ch? còn ???ng… rút kh?i siêu th?.

        Ngu?n: Pháp Lu?t Online 

        http://news.zing.vn/nang-chat-luong-giam-gia-de-dau-voi-dai-gia-thai-post649075.html